Skate Proud Chats

Karina & Joe Cover.jpeg

Karina & Joe

⛸🏳️‍🌈 @karinamanta & @joejohnsonice

🎥🎤 @skateraya

Follow 👉 @skateproud 

DYLAN COVER.jpeg

Dylan Moscovitch

⛸🏳️‍🌈 @dylan.moscovitch

🎥🎤 @skateraya

Follow 👉 @skateproud 

JEREMY COVER.jpeg

Jeremy Abbott

⛸🏳️‍🌈 @idreamofjeremy

🎥🎤 @skateraya

Follow 👉 @skateproud 

Eric Radford Cover.jpeg

Eric Radford

⛸🏳️‍🌈 @ericradford85

🎥🎤 @skateraya

Follow 👉 @skateproud 

Guillaume Live Chat Cover.jpeg

Guillaume Cizeron

⛸🏳️‍🌈 @guillaume_cizeron

🎥🎤 @skateraya

Follow 👉 @skateproud 

Ash&Tim Cover.png

Ashley & Tim

⛸🏳️‍🌈 @icegirlash & @ty_leduc

🎥🎤 @skateraya

Follow 👉 @skateproud 

JORIK CHAT COVER.jpeg

Jorik Hendrickx

⛸🏳️‍🌈 @jorik.hendrickx

🎥🎤 @skateraya

Follow 👉 @skateproud 

Mae cover.jpeg

Maé Méité

⛸🏳️‍🌈 @mae_meite

🎥🎤 @skateraya

Follow 👉 @skateproud 

Amber Live Chat Cover.jpeg

Amber Glenn

⛸🏳️‍🌈 @amberglenniceskater

🎥🎤 @skateraya

Follow 👉 @skateproud